Ana Sayfa
Sınav Kuralları
Gözetmenler İçin

Sınav Kuralları - Gözetmenler

Dayanak: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNERGESİ

Sınav Görevlilerinin Uyması Gereken Kurallar - MADDE 11

(1) Sınavlar, öğretim elemanları tarafından uygulanabilir. 

(2) Dersin öğretim elemanı, sınav sorulannı sınıf mevcudunun en az beş fazlası kadar çoğaltarak sınavdan en az otuz dakika önce kapalı şekilde salon görevlilerine teslim eder ve sınav sonunda aynı şekilde teslim alır. Dersi veren öğretim elemanı, başka bir görevi yoksa sınav  salonlanı dolaşarak, kuralların uygulandığını kontrol etmekle mükelleftir. Salon görevlileri, sınav salonunda sınav kurallarına uyulmasından sorumludur. 

(3) Bir salonda sınava giren öğrenci sayısının 40'dan fazla olduğu durumlarda, en az iki görevlinin bulunması esastır. İhtiyaç durumunda öğrenci sayısı kriteri bina sınav sorumlusu tarafından değiştirilebilir.

(4) Sınav salon görevlileri, sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden sorumludur ve bu konuda tam yetkilidir. Sınıfta bulunan öğrenciler, sınav görevlilerinin uygun gördüğü düzende oturur. Görevliler sınavda öğrencilerin yerlerini bir sebep göstermeksizin değiştirebilir, sınav düzenini bozan öğrencileri salon dışına çıkarabilir.

(5)    Sınav   görevine   gelemeyecek   olan   görevliler,   sınav   saatinden   önce   ilgili   Sınav Koordinatörlüğüne durumunu bildirmelidir. Bu kişilerin yerine sınav koordinatörlüğünce uygun olan bir başka öğretim elemanı görevlendirilir.

(6) Sınav görevlileri arasında sınav düzenini bozmayacak biçimde sınav görevi değişimi yapılması   mümkün   olup    söz   konusu   değişiklik,    sınavdan   önce    Sınav   Koordinatörlüğüne bildirilmelidir.

(7) Sınav görevine mazeretsiz şekilde gelmeyen görevliler hakkında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

(8) Sınavın başında ek kâğıt verilip verilmeyeceği ve sınav süresi salon görevlileri tarafından öğrencilere duyurulmalıdır.

(9) Sınav başlamadan önce sınav görevlisi, sınava giren kişinin kimlikteki kişi olduğunu ve sonrasında, sınav kağıtlarına kimliğindeki isim ve öğrenci numarasını yazdığını kontrol etmelidir.

(10) Salon görevlisinin, sınav başlamadan önce kimlik kontrolü yapması gerekmektedir. Öğrenci kimliği veya geçerli öğrenci belgesi bulunmayan öğrenciler sınava alınmamalıdır.

(11) Sınav sırasında; kopya konusunda şüpheye düşülmesi durumunda kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da veren öğrenciler için her türlü girişime müdahale edilmeli, kopya olarak değerlendirilecek davranışlarda bulunan öğrenciden kâğıdını derhal sınav görevlisine teslim etmesi istenmelidir. Bu eylemin nasıl yapıldığını kayıt altına almak için tutanak tutularak, kopya çekme eylemi ayrıntılı biçimde anlatılmalı, görevliler tarafından imzalanmalıdır. Sınav görevlileri kopya delilini oluşturan malzemeyi veya delile el koymanın imkânsız olduğu durumlarda, malzemenin görsel
örneğini tutanağa eklemelidirler. Öğrencinin kopya delilini teslim etmemekte direnmesi veya görsel örneğinin alınmasını engellemesi durumunda, söz konusu durum da tutanak altına alınmalıdır. 

(12) Kopya tutanağı kullanıldığı takdirde, tutanakta sınavın adı, sınav başlangıç saati ve kopya işleminin gerçekleştiği saat, kopya çekmenin niteliği (sağa/sola veya öne/arkaya bakarak, konuşarak, yazılı bir materyalden bakarak vb.) belirtilir. Tutanakta, gözetmenin kopya işlemine müdahalede bulunmasından sonra öğrencinin sınav düzenini bozucu davranışlarının olup olmadığına ilişkin bilgiler
de belirtilir.

(13) Sınav görevlileri tarafından tutanak tutularak disiplin kuruluna aktarılan bir eylemin kopya veya kopyaya teşebbüs olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, ilgili disiplin kurulunun takdiri dahilindedir. Kararın öğrencinin kopya çekmediği veya kopya çekmeye teşebbüs etmediği yönünde olduğu durumlarda, öğrenciye sınavın kalan bölümünü veya tüm sınavı yeniden alma hakkı verilir.

(14) Sınav sırasında beklenmedik bir durumla (kopya, sağlık sorunu vb.) karşılaşan görevli, beklenen süre kadar sınav süresini uzatabilir.

(15) Görevliler kendi aralarında konuşurken öğrenciyi rahatsız etmemeye ve sınav gözetimini aksatmamaya özen göstermelidirler.

(16) Sınav başlamadan önce, sınav sırasında, belirli aralıklarla sınav süresine ilişkin bilgi sınav görevlisi tarafından tahtaya yazılarak ve/veya sözlü ifade edilerek öğrencilere belirtilmelidir.

(17) Sınav bitiminde, başlangıcında olduğu gibi soru ve cevap kâğıtları dersin öğretim
elemanının belirlediği şekilde dizilmeli, teslim alınan sınav kâğıtları yoklama kâğıdındaki öğrenci sayısıyla karşılaştırılarak kontrol edilmeli ve daha sonra yoklama kâğıdı görevlilerce imzalanmalıdır.

(18) Öğrencilerin  zorunlu bir neden olmaksızın  sınav kâğıtlarını teslim  etmeden  sınav salonundan çıkmalarına izin verilmez. Sınav düzenine uygun davranmayan öğrenci hakkında tutanak tutulur ve salondaki görevlilerce imzalanarak, sınav koordinatörlüğüne teslim edilir.

(19) Görevli, öğrencinin sınav kâğıdını teslim ettiği sırada mutlaka kontrol ederek almalıdır. Görevlinin sınav salonunda denetim yaptığı sırada öğrencinin sınav evrakını gözetmen masasına bırakarak salondan dışarı çıkmasına izin verilmemelidir.

(20) Görevliler sınav süresince cep telefonunu sessiz konumunda tutmalıdır. Sınav salonunda, ilgili sınavın uygulanmasında yaşanabilecek sorunların çözümü gibi zorunlu durumlar hariç hiçbir şekilde telefon konuşması yapmamalıdır.  Görüşmenin zorunlu olduğu durumlarda da salondaki öğrencilerin mümkün olduğu ölçüde rahatsız edilmemesine dikkat edilmelidir.