Ana Sayfa
Fakülte
Misyon ve Vizyon
Kurumsal Amaç ve Hedefler

Kurumsal Amaç ve Hedefler

Eğitim

Amaç̧ 1. Ulusal ve uluslararası hekimlik standartlarına uygun temel yetkinliklere (mesleki etik ve profesyonel ilkeleri benimseyen, sağlık savunucusu, lider-yönetici, iletişimci, ekip üyesi, bilimsel ve analitik yaklaşım gösteren, yaşam boyu öğrenen, sağlık hizmeti sunucusu) sahip hekimler mezun etmek.

 • Hedef 1.1. Mezuniyet öncesi tıp eğitim programını mevcut ulusal çekirdek eğitim programı ve uluslararası standartlara göre güncellemek.
 • Hedef 1.2. Mezuniyet öncesi tıp eğitim programını planlarken bölgesel ve ulusal ihtiyaçları ön planda tutmak.
 • Hedef 1.3. Hekimlik becerileri yanında sosyal becerilerin de gelişmesini sağlayabilen bir eğitim programı uygulamak.
 • Hedef 1.4. Edinilen bilgi, beceri ve tutumun uygun bir biçimde değerlendirilebilmesini sağlayacak nesnel, güncel, farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanmak.
 • Hedef 1.5. Eğitim verenler için eğitimcilere yönelik eğitim programları düzenlemek.
 • Hedef 1.6. Alanında etik kurallara uygun nitelikli araştırmalarla ulusal ve uluslararası bilim çevresinde söz sahibi akademisyenlerin yetişmesi için olanaklar sağlamak.
 • Hedef 1.7. Tıpta uzmanlık eğitiminde ulusal ve uluslararası müfredatı takip etmek.
 • Hedef 1.8. Öğrencilerin uluslararasılaşmasının yaygınlaşmasını sağlamak
 • Hedef 1.9. Mezuniyet öncesi tıp eğitimindeki performansı akreditasyon süreçleriyle değerlendirmek.
 • Hedef 1.10. Tıp Eğitimi Anabilim Dalını yapılandırmak.

 

Araştırma

Amaç 2. Araştırma ve geliştirme alanlarında bilgi ve proje üretme anlayışını geliştirmek ve devamını sağlamak.

 • Hedef 2.1. Araştırma ve projeler için alt yapının kurulması ve geliştirilmesini sağlamak. 
 • Hedef 2.2. Uluslararası ve ulusal etik kural ve mevzuat ilkeleri gözetilerek etik değerleri içselleştirmiş̧ araştırma ortamlarında çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Hedef 2.3. Uluslararası ve ulusal bilimsel değeri yüksek dergilerde yayınlanabilecek çalışmaların sayısını artırmak.
 • Hedef 2.4. Multidisipliner ve çok merkezli çalışmaların yapılması için alt yapı geliştirmek ve bu konuda araştırmacıları teşvik etmek.
 • Hedef 2.5.Tıp biliminin her alanında çözülmeyi bekleyen noktalara yönelik evrensel nitelikte proje sayısını artırmak.
 • Hedef 2.6. Klinik ve deneysel araştırmaların nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi için akademik gelişim kurs ve programları oluşturmak

 

Hizmet

Amaç 3. Sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim olanakları sağlamak, bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, her düzeyde tıp ve sağlık personeli yetiştirmek amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere, üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, araştırma ve eğitim merkezleri ile yurt içinde ve dışındaki diğer kurumlarla iş birliği yaparak stratejik plan ve hedefler çerçevesinde, sağlık hizmetlerinin verimli ve kaliteli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 • Hedef 3.1 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sakarya ilindeki diğer sağlık kuruluşlarında sağlanan hizmet süreçleri ile ilgili eğitim ve araştırma bağlamında iş birliği yapmak,
 • Hedef 3.2 Başta Sakarya il merkezi olmak üzere tüm Doğu Marmara Bölgesi’ne güncel teknoloji ve bilimsel verilerin kullanıldığı kaliteli, güvenilir, donanımlı ve özellikli sağlık hizmeti sunmak,
 • Hedef 3.3 Klinik uygulamalarda kanıta dayalı tıp kültürünü geliştirmek ve yerleştirmek,
 • Hedef 3.4 Güncel bilgileri kullanarak sağlık hizmetlerini veren hekimler yetiştirmek,
 • Hedef 3.5 Bölgesel ve ulusal sağlık öncelikleri konusunda farkındalığı arttırmak ve çözüm önerileri geliştirmek,
 • Hedef 3.6 Toplumun ihtiyaçları konusunda farklı düzeylerde sağlık ile ilgili eğitimler sunmak.